• Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДУ "Науковий центр з медико-біотехнічних проблем"

ДУ Науковий центр з медико-біотехнічних проблем

e-mail Друк

 

У квітні 2015 року виповнилося 20 років від дати створення Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем при Президії НАН України. Центр став наступником Відділення проблем медицини НАН України і тому з самого початку він встановив тісні зв'язки з установами НАН Укpаїни, Мiнiстеpства охоpони здоpов'я, Академiї медичних наук, деякими iншими науковими організаціями в Україні та за коpдоном. Останнє пояснювалося тим, що одним з основних напрямів діяльності ННЦМБП було вивчення й впровадження міжнародного досвіду організації спільних медико-біологічних досліджень. Ця робота здійснювалася у трьох напрямках:

- з Оксфордським міжнародним біомедичним центром, очолюваним професором Ч.Пастернаком, підготовлено і підписано Меморандум про взаєморозуміння;

- із східноєвропейським відділенням UNIDO з питань безпеки біотехнологій здійснювалась робота з розробки принципів та основ загальноєвропейської гармонізації законодавства у галузі безпеки генноінженерних робіт;

- з Німецьким центром біотехнологій (Брауншвейг), який є провідним закладом в галузі планування й координації біомедичних та біотехнологічних досліджень у Німеччині, де проводилося стажування співробітників Центру по програмі НАТО «Менеджмент науки і наукова політика».

Завдяки цій діяльності була налагоджена та поглиблена співпраця низки установ НАН і НАМН України із закордонними партнерами, зокрема по програмах INTAS, INCO-Copernicus та NATO Science Programme. Співробітники центру брали активну участь в організації виставок, проведенні ряду симпозіумів, міжнародних конференцій, в тому числі NATO Advanced Research Workshop.

Науковці й члени Ради ННЦМБП брали участь у формуванні та узгодженні Державних науково-технічних програм (1996-2000 рр.), спрямованих на створення нової медичної техніки, матеріалів медичного призначення, найнеобхідніших лікарських засобів, а також на розробку та освоєння біоматеріалів для штучних органів людини.

У 1998 році було створено Комітет з питань біоетики при Президії НАН України, який очолив академік НАН та НАМН України Ю.І.Кундієв. Базовою організацією для забезпечення діяльності Комітету було призначено Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем. Центр активно включився у цю роботу і вже у вересні 2001 року разом з Інститутом медицини праці НАМН України організував і провів у Києві Перший національний конгрес з біоетики. Конгрес підтвердив важливість та актуальність здійснення роботи, що спрямована на впровадження принципів біоетики в Україні. Було вирішено проводити такі форуми раз на три роки. На сьогодні співробітники Центру взяли участь в організації і проведенні шістьох національних конгресів з біоетики.

Результатом Першого конгресу стала розробка «Етичного кодексу лікаря України» та «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах». На виконання резолюції Другого Конгресу (2004 р.) введено обов’язкову біоетичну експертизу при захисті докторських та кандидатських дисертацій з клінічної та експериментальної медицини, біології і ветеринарії (Бюлетень ВАК України, 2005, № 5, с.2). Згідно з рекомендаціями Третього конгресу (2007 р.) розроблено «Етичний кодекс вченого України», який було схвалено на Загальних зборах НАН України (Постанова Загальних зборів НАН України від 15.04.09 № 2). Четвертий конгрес (2010 р.) привернув увагу дослідників і широких кіл громадськості до необхідності першочергового вивчення питань безпеки при впровадженні наноматеріалів і нанотехнологій. На П’ятому конгресі (2013 р.) особлива увага приділялася правовим аспектам охорони здоров’я та вдосконаленню медичного права.

За результатами конгресів було видано збірки праць «Антологія біоетики», «Сучасні проблеми біоетики» та «Сьогодення і біоетика», в підготовці яких активну участь взяли співробітники Центру. На виконання рішень останніх конгресів Центром було проведено три міжнародні семінари «Етика нанотехнологій та нанобезпека», на яких обговорювались такі важливі теми, як гуманітарні та юридичні аспекти застосування нанотехнологій і наноматеріалів, проблеми безпеки наноматеріалів для здоров‘я людини та навколишнього середовища, біоетичні аспекти досліджень з нанофармакології та нанофармації, освіта в галузі наномедицини тощо. В цьому напрямку науковцями Центру проводиться робота, спрямована на підготовку і прийняття «національного нанокодексу», який би охоплював не тільки етичні аспекти, а й питання нанобезпеки, інформованості суспільства, а також налагодження цивілізованих відносин між виробниками нанопродукціі та її споживачами.

Співробітники Центру брали активну участь у міжнародних конференціях Форуму Комітетів з біоетики країн-учасників СНД (2001 р. Санкт-Петербург, Росія; 2002 р. Алмати, Казахстан; 2004 р. Баку, Азербайджан; Санкт-Петербург, Росія; 2005 р. Мінськ, Білорусь; Алмати, Казахстан; Єреван, Вірменія; 2008 р. Казань, Росія; 2009 р. Душанбе, Таджикістан). В рамках Форуму та за підтримкою ВООЗ і ЮНЕСКО Центр взяв участь у підготовці та виданні збірки «Стандартные операционные процедуры деятельности комитетов по этике» (Санкт-Петербург, 2004), «Этическая экспертиза биомедицинских исследований в государствах-участниках СНГ (социальные и культурные аспекты)» (Санкт-Петербург, 2007) та ін.

У 2008 р. до складу Центру увійшла Лабораторія математичного моделювання нелінійних процесів, основним напрямком діяльності якої є вивчення так званих «химерних» станів, характерних для багатьох розладів нервової системи, і пошуки можливих шляхів їх стабілізації. Результати досліджень лабораторії використовуються для розробки новітніх методів лікування за допомогою глибокої стимуляції мозку при хворобі Паркінсона та інших неврологічних захворюваннях людини.

В цьому ж році був розроблений і розміщений в Інтернеті веб-сайт Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем: www.biomed.nas.gov.ua. На сайті представлена інформація щодо структури і характеру діяльності Центру та Комітету з питань біоетики при Президії НАН України, позначені основні напрямки співробітництва з вітчизняними й закордонними організаціями, що працюють в галузі біомедицини і біоетики.

У 2011 – 2014 рр. Центр за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України виконував спільний з Міжнародним державним екологічним університетом ім. А.Д.Сахарова (Мінськ, Білорусь) науковий проект, спрямований на розробку критеріїв етичної оцінки застосування новітніх нанотехнологій і наноматеріалів в біомедицині. В результаті виконання проекту було створено концептуальну модель наноетики в контексті трансдисциплінарних досліджень в галузі медицини, біології та екології людини.

Співробітниками Центру в українських та іноземних виданнях опубліковано понад 100 наукових праць, у тому числі монографії, посібники та методичні рекомендації.

У 2011 р. на базі Центру було започатковано роботу Національного контактного пункту (НКП) «Здоров‘я» Сьомої рамкової програми ЄС (з 2014 р. НКП «Здоров‘я, демографічні зміни та добробут» програми ЄС «Горизонт 2020»). Головним завданням НКП було й залишається підвищення ефективності спільних наукових досліджень з провідними науковими центрами ЄС. Така робота включає надання українським науковцям та науково-дослідним організаціям своєчасної інформації, а також кваліфікованої консультаційної і методичної допомоги у методах пошуку вітчизняних та іноземних партнерів, підготовки пропозицій, контрактних переговорів тощо.

На даний момент основними науковими напрямами діяльності Центру є:

  • Актуальні біоетичні проблеми, пов’язані із використанням новітніх біо- і нанотехнологій в Україні.

  • Біоетична експертиза наукових проектів в галузі біомедицини.

  • Сприяння створенню в наукових установах і лікувально-профілактичних закладах комісій та комітетів з питань біоетики

  • Механізми функціонування процесів так званої робочої пам‘ятi (“working memory”) в корі головного мозку людини.

  • Проблеми сучасної нелінійної науки і нейрофізіології, в тому числі «гібридні» стани в моделях нейронних ансамблів.

  • Науково-інформаційне супроводження Національного контактного пункту «Здоров‘я, демографічні зміни та добробут» програми ЄС «Горизонт 2020».

Робота Центру в усіх зазначених напрямках проводиться у співдружності з міжнародними організаціями і спрямована на гармонізацію взаємодії з Європейським Союзом.

У 2016 році Центр змінив назву і тепер називається Державна установа «Науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України».


 


© 1995 - 2020 ДУ «Науковий центр з медико-біотехнічних проблем» All Rights Reserved.